گالری تصاویر سوسا وب تولز غروب سرخ

غروب سرخ

من میترسم از بازی روزگار خدایا کمکم کن تک برگ رویایی هستی

کهکشان من :: ۱۳٩۳/٩/٤
کودک درون :: ۱۳٩۳/۸/٢۳
خانه ای به وسعت یک شهر :: ۱۳٩۳/٧/٥
کسی نمی داند :: ۱۳٩۳/٦/٢۸
خداحافظ :: ۱۳٩۳/۳/۱٦
خسته ام خسته!!!! :: ۱۳٩۳/۳/۱۱
نه هیچی!!! :: ۱۳٩۳/۳/٩
گاهی حتی از خودم هم دلم میگیرد :: ۱۳٩۳/٢/٢۱
بدرقه!!! :: ۱۳٩۳/٢/۱۸
برای دله خودم!!!! :: ۱۳٩۳/٢/۱٥
قاضی!!! :: ۱۳٩۳/٢/۱۱
تودیگه چکیدی!!! :: ۱۳٩۳/٢/٧
دخترک!!! :: ۱۳٩۳/٢/٥
سیگار!!! :: ۱۳٩۳/٢/٤
دیوانگی!!! :: ۱۳٩۳/٢/۱
فکرتو!!!! :: ۱۳٩۳/۱/٢٢
یه سوال؟؟؟؟ :: ۱۳٩۳/۱/٢٢
ماتم!!!!! :: ۱۳٩۳/۱/٢٠
قاصدک :: ۱۳٩۳/۱/۱۸
کی؟؟؟ :: ۱۳٩۳/۱/۱٧
بگو حتما!!!!!!!!! :: ۱۳٩۳/۱/۱٧
هی رفیق!!! :: ۱۳٩۳/۱/۱٦
زخم دل :: ۱۳٩۳/۱/۱٤
اها اها :: ۱۳٩۳/۱/۱٢
یار بی وفا :: ۱۳٩۳/۱/۱۱
کجایی بابا !!!!!!!!!! :: ۱۳٩۳/۱/٩
۱۳٩۳/۱/٩ :: ۱۳٩۳/۱/٩
مرهم :: ۱۳٩۳/۱/٩
مواظب باش!!!!!!!! :: ۱۳٩۳/۱/۸
روزه :: ۱۳٩۳/۱/٧
سکوت میکنم... :: ۱۳٩۳/۱/٧
۱۳٩۳/۱/٧ :: ۱۳٩۳/۱/٧
۱۳٩۳/۱/٧ :: ۱۳٩۳/۱/٧
چنی نازک تنهایی من!!! :: ۱۳٩۳/۱/٥
اخ خدا :: ۱۳٩۳/۱/۳
عید و تبریک میگم. :: ۱۳٩۳/۱/۳
خداحافظ :: ۱۳٩۳/۱/۳
قایقت جا دارد؟؟؟ :: ۱۳٩۳/۱/۱
قطار خدا :: ۱۳٩۳/۱/۱
لبخند :: ۱۳٩۳/۱/۱
۱۳٩۳/۱/۱ :: ۱۳٩۳/۱/۱
فرصتی برای زندگی :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٧
اخ جون عید اومد!!!!!!!!!!! :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٧
کاش!!!!! :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٦
۱۳٩٢/۱٢/٢٥ :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٥
اوازخوان کنگره های خاکی من!!!! :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٥
۱۳٩٢/۱٢/٢۳ :: ۱۳٩٢/۱٢/٢۳
خدای من :: ۱۳٩٢/۱٢/٢۳
عشق دستمال کاغذی به اشک :: ۱۳٩٢/۱٢/٢۳
اهسته برو :: ۱۳٩٢/۱٢/٢۳
مترسک فریاد بکش! :: ۱۳٩٢/۱٢/٢۳
رفیق شبهای تاریک من کجایی؟؟؟؟ :: ۱۳٩٢/۱٢/٢۳
پاره ای از هستی :: ۱۳٩٢/۱٢/٢۳
دلم گرفتس :: ۱۳٩٢/۱٢/٢۱
مادر عزیزم :: ۱۳٩٢/۱٢/٢۱
سخته!!!!!!! :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٠
جواب بده حتما!!!!! :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٠
بخنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننند عجیجم :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٠
مرگ :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٩
۱۳٩٢/۱٢/۱٩ :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٩