مواظب باش!!!!!!!!

مواظب باش!!!!!!!

مواظب حرفهایت!!!!!!!!

طعنه هایت!!!!!!!!!!

رفتارهایت!!!!!!!!!

بترس از روزی که!!!!!!!!

تنها ارزویت!!!!!!!!!

شنیدن صدایم باشد!!!!!

روزی که لمس دستانم فقط از روی سنگ قبرم ممکن باشد.

/ 5 نظر / 9 بازدید
میرزا

واقعا گل گفتی [قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب]

میرزا

[قلب][خجالت][ماچ][پلک]

انسان

وووووووووووووای چقدر دلنشین وزیبا...[رویا][رویا]

lمرتضی

فکر می کردم تنهایی یعنی؛ من… سکوت… پنجره های خاک گرفته… اتاق خالی از تو… نمیدانستم سنگینی اش ، بیشتر می شود … درازدحام آدم ها ….!