دختر بودن تاوان دارد:

بزرگ میشوی... عاشق میشوی.....دل میبندی.....تنت را برایش عریان میکنی.......

نه از روی هوس !

بلکه از روی عشق......

وقتی دلش را زدی میرود..................

و تو میمانی و خودت..........

ان زمان تو یک هرزه ای............

و او کمی دختر بازی کرده...........

/ 2 نظر / 10 بازدید
علی

سلام. متاسفانه گاهی همینطوره

میرزا

[عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی]